Omdat uw gezinsleden het allerbelangrijkste voor u zijn

Sinds de pensioenhervorming is sparen een echte noodzaak in België. Naargelang uw loopbaan is het mogelijk dat het wettelijke pensioen niet volstaat om een comfortabele levensstandaard te garanderen. Maar het pensioen is niet de enige reden om te sparen: u kunt ook sparen voor grote projecten of voor uw kinderen of kleinkinderen. Er zijn twee manieren om te sparen: sparen met fiscaal voordeel en sparen zonder fiscaal voordeel.

 • Tak 21
  • Rendement
   • Gewaarborgde interestvoet: elk tak 21-verzekeringscontract voorziet in een gewaarborgde interestvoet tot het einde van het contract. Die interestvoet kan variëren naargelang het tijdstip van de storting.
   • Winstdelingen: het rendement van tak 21-verzekeringscontracten kan verhoogd worden met een winstdeling. Die winstdeling wordt toegekend naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij. Ze is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen. De verzekeraar heeft noch een wettelijke, noch een contractuele verplichting om te voorzien in een winstdeling.
  • Kapitaalbescherming: u geniet een aanvullende bescherming door het Garantiefonds in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij (tot 100.000 euro per verzekeringnemer en per maatschappij). Voor het bedrag daarboven draagt de spaarder dus zelf het risico dat hij het volledig of gedeeltelijk verliest.

 

 • Tak 23
  • Rendement
   Het rendement van tak 23-producten volgt de evolutie van een beursfonds. Het is potentieel hoger dan dat van tak 21, maar niet gegarandeerd, en als de activa van het fonds plots dalen, bestaat het risico dat u uw geld niet terugkrijgt.
  • Risico’s
   • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico):
    De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringnemer moet er zich dan ook van bewust zijn dat hij mogelijk niet het volledige geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
   • Liquiditeitsrisico
    In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheerreglement), zal de liquiditeit van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort worden. 
   • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen
    Het risico bestaat steeds dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.
   • Faillissement van de verzekeraar
    De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of de begunstigden.

 

 • Uw stortingen
  Minimumpremie en kosten: merk op dat de meeste verzekeringsmaatschappijen minimumpremies vragen en er mogelijk instap-, beheer- en uitstapkosten van toepassing zijn op uw stortingen.

 

 • Mogelijke overlijdensdekking
  U kunt een begunstigde bij overlijden aanduiden.

 

 • Flexibele vermogensoverdracht
  • Met de begunstigingsclausule kunt u uw geld overdragen aan uw familie.
  • Het is mogelijk om de begunstigden te wijzigen tijdens de looptijd van het contract.
  • Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn.

 

 • Bijkomende inlichtingen
  • Informatie: vóór de onderschrijving van een contract is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en de financiële infofiche door te nemen.
  • Klachten: voor vragen kunt u in de eerste plaats contact opnemen met uw tussenpersoon.  Klachten over producten kunt u overmaken aan de betrokken verzekeringsmaatschappij. Als de door de verzekeringsmaatschappij voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Er bestaan verschillende spaarformules. Sommigen leveren een fiscaal voordeel op.

Pensioensparen en langetermijnsparen

 • Jaarlijks fiscaal voordeel
  • Belastingvermindering tot 30% in langetermijnsparen, en tot 25% of 30% in pensioensparen op de betaalde premies.
  • Het bedrag van de jaarlijkse premies in pensioensparen is ofwel 990 euro, ofwel 1270 euro en hangt af van het belastbare inkomen van de klant. In het federale langetermijnsparen bedraagt het maximumbedrag 2390 euro. Het is afhankelijk van het netto belastbaar beroepsinkomen van de belastingplichtige.
  • In pensioensparen geldt er geen taks op de stortingen.
  • In langetermijnsparen is op elke betaling een taks van 2% verschuldigd.

 

 • Duur van het contract
  • Pensioen- en langetermijnspaarcontracten mogen niet eindigen vóór uw 65e, en moeten een minimumduur van 10 jaar hebben.

 

 • Gunstige eindbelasting
  • Op uw 60e verjaardag of op de 10e verjaardag van uw contract dat u afsloot na uw 55e, geldt een anticipatieve heffing van 8% voor pensioensparen en van 10 % voor langetermijnsparen op het opgebouwde pensioenkapitaal. Het kapitaal opgebouwd door de stortingen na die belastingheffing, wordt dus niet belast.
  • Maar als u uw kapitaal wilt recupereren vóór de heffing van de anticipatieve taks, bent u mogelijk een belasting van 33% verschuldigd. Onthoud dus goed dat dit een langetermijnbelegging is als u wilt profiteren van de voordelige fiscaliteit.
  • De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf worden gewijzigd.

Zelfs al hebt u alle fiscale voordelen benut, dan blijft het interessant om vrij te sparen of te beleggen zonder fiscaal voordeel. De twee soorten beleggingen via tak 21- en tak 23-verzekeringen blijven van toepassing.

Mijn advies helpt u, na het analyseren van uw wensen en behoeften, bij het bepalen van het beschermingsniveau dat bij u past en de verdeling tussen tak 21 en tak 23.

 • Gunstige eindbelasting
  • Tak 21
   • Op elke betaling is een taks van 2% verschuldigd.
   • Geen belastingen na 8 jaar of in geval van overlijden.
   • Als u uw kapitaal vóór de termijn van 8 jaar wilt recupereren, geldt er een roerende voorheffing van 30%. Die wordt berekend op basis van een fictief rendement van minstens 4,75%.
   • De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf worden gewijzigd.
  • Tak 23
   • Op elke betaling is een taks van 2% verschuldigd.
   • Er is geen belasting als er geen kapitaalbescherming is.
   • In geval van kapitaalbescherming kan een roerende voorheffing van 30% verschuldigd zijn als u uw kapitaal vóór de termijn van 8 jaar wilt terugkrijgen.
   • De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf worden gewijzigd.

Contacteer ons om te bepalen welke beleggingsformule het best aangepast is aan uw behoeften.

Wilt u uw kinderen of kleinkinderen een mooie start in het leven geven? Door voor hen te sparen, kunt u hun eerste grote projecten financieren:

 • Een auto kopen
 • Studeren
 • Een kot huren
 • Enz.

Contacteer ons voor meer informatie over dit soort sparen.

Het belangrijkste verschil tussen beide producten is de beveiliging van de winst bij het naderen van het pensioen. Zowel het bank- als het tak 23-product bieden een potentieel hoger rendement, maar houden een risico op verlies in.

Naarmate de einddatum nadert, kan het interessant zijn om de volatiliteit te beperken door de reserves over te dragen naar een product zonder risico. Met tak 23 is dat perfect mogelijk omdat het overdraagbaar is naar een tak 21-product. Dat is anders bij bankproducten. Zij kunnen niet worden overgedragen naar verzekeringsproducten en moeten dus in fondsen worden belegd.

Wenst u meer informatie betreffende onze verzekeringen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor Zakenkantoor Blyaert?

De gezichten achter Zakenkantoor Blyaert.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Over ons