Een groepsverzekering zorgt ervoor dat voor (een bepaalde categorie van) uw werknemers een aanvullend pensioen opgebouwd wordt. Bij onderhandelingen om nieuwe werknemers aan te trekken, is een groepsverzekering zonder meer een belangrijke troef.

Belangrijk is dat u een groepsverzekering afsluit voor al uw werknemers of voor een duidelijk afgebakende categorie ervan. Kiest u voor een bepaalde groep van werknemers, dan is het belangrijk dat u de anti-discriminatiewetgeving naleeft. Zo mag u bijvoorbeeld niet alle mannen een groepsverzekering toekennen en alle vrouwen niet. Ook een onderscheid op basis van het vroegere verschil in statuut arbeiders-bedienden is niet toegelaten.

Wilt u een bepaald personeelslid iets meer geven, dan kunt u, bovenop de gewone groepsverzekering, een IPT voor loontrekkenden afsluiten.

Verschillende opties zijn mogelijk:

 • u betaalt als werkgever de premie volledig of
 • u laat uw werknemers ook een gedeelte van de premie betalen.

De wetgever legt geen minimumpremie op, al doen bepaalde verzekeraars dat wel. Er is wel in een maximumgrens voorzien: opdat u de premies van  de groepsverzekering van uw werknemers fiscaal mag aftrekken als beroepskost, moet de 80 %-regel gerespecteerd worden. Deze regel stelt dat de som van het wettelijk en het aanvullend bedrijfspensioen van uw werknemer niet hoger mag liggen dan 80 % van zijn of haar laatste brutoloon.

Als werkgever betaalt u een premietaks (4,4 %) op het premiegedeelte voor de pensioenopbouw, de overlijdensdekking en de dekking tegen arbeidsongeschiktheid. Er is ook een RSZ-bijdrage (8,86 %) op de premie pensioen en overlijden.

Een groepsverzekering dient in de eerste plaats voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Daarnaast is het mogelijk om een aantal aanvullende waarborgen te onderschrijven:

 • een dekking tegen arbeidsongeschiktheid: een rente in geval van ziekte of ongeval
 • een bijkomende overlijdensdekking: een voorafbepaald kapitaal bij overlijden
 • een verhoging van het verzekerde overlijdenskapitaal in geval van een overlijden door een ongeval
 • een waarborg Premievrijstelling: bij arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeraar zelf de premies voor zijn rekening

Als werkgever kunt u zelf de waarborgen in de groepsverzekering vastleggen. Ook een cafetariaplan is mogelijk. Dat is een type groepsverzekering waarbij de werknemer zelf de hoogte van de waarborgen (gedeeltelijk) kiest.

Voor het bedrijf

 • Een essentieel voordeel bij rekrutering.
 • Een uitstekende manier om uw personeel te motiveren.
 • Meer netto voor uw personeel met hetzelfde budget dankzij de fiscale voordelen (het voorbeeld hieronder bewijst dit).
 • Een fiscaal interessante investering.
 • Een eenvoudig administratief online beheer.

Voor de werknemers:

 • De zekerheid van een comfortabel aanvullend pensioen gefinancierd door hun werkgever.
 • Fiscale optimalisatie van hun salarispakket.
 • Een aantrekkelijk rendement op hun pensioenplan.
 • De mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een voorschot op te vragen voor de financiering van bouw- en verbouwingsprojecten in de Europese Economische Ruimte.
 • Bescherming van henzelf en hun dierbaren bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.
 • De mogelijkheid om de waarborgen aan te passen in functie van hun behoeften en prioriteiten.
 • Als een werknemer ontslag neemt of ontslagen wordt, dan behoudt hij het opgebouwde tegoed uit de groepsverzekering. Uiteraard moet de werkgever in de toekomst geen nieuwe premies meer voor hem betalen.

Stel dat uw bedrijf failliet gaat, dan nog behouden uw werknemers het opgebouwde tegoed.

Een groepsverzekering levert een werknemer netto veel meer op dan een evenwaardige verhoging van zijn brutoloon. Dat is dan ook één van de redenen waarom groepsverzekeringen een zeer interessant extralegaal voordeel uitmaken.

Vergelijking nettovoordeel werknemer op basis van eenzelfde totale kost werkgever (bedragen in EUR)
Investering in een loonsverhoging Investering in een groepsverzekering
Kost Werkgever

135,00

Kost Werkgever

135,00

RSZ Werkgever 35 %

-35,00

RSZ Werkgever 35 %

-35,00

RSZ Werknemer 13,07 %

-13,07

RSZ Werknemer 13,07 %

-13,07

Beroepskosten

-2,61

Beroepskosten

-2,61

Netto belastbaar inkomen

84,32

Netto belastbaar inkomen

84,32

Personenbelasting

-40,60

Personenbelasting

-19,93

(45 % en 7 % gemeentebelasting) (45 %, VGA = 30 % en 7 % gemeentebelasting)
Netto

43,72

Netto

64,39

Fiscaal interessant

De werkgever kan de premies fiscaal aftrekken, op voorwaarde dat ze beantwoorden aan de 80 %-regel.

Als uw werknemers zelf een gedeelte van de premies voor de groepsverzekering betalen, dan kunnen zij hiervoor fiscaal voordeel genieten. Dat bedraagt 30 % (+ gemeentebelastingen).

Op het volledige uitgekeerde kapitaal moet een Riziv-bijdrage van 3,55 % en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2 % betaald worden.

Kapitaal opgebouwd met persoonlijke bijdragen

In deze tabel vindt u de belastingpercentages die toegepast worden op het gedeelte van het kapitaal dat opgebouwd werd door bijdragen van de werknemer zelf.

Kapitaal opgebouwd met werknemersbijdragen t.e.m. 1992 16,5 %
Kapitaal opgebouwd met werknemersbijdragen vanaf 1993 10 %

Kapitaal opgebouwd met bijdragen van de werkgever

De percentages voor het gedeelte van het kapitaal dat opgebouwd werd door bijdragen van de werkgever zijn verschillend.

Leeftijd
bij opvraging kapitaal

Werknemer is nog niet

met wettelijk pensioen

Werknemer is wel al

met wettelijk pensioen

60 jaar

20 %

16,5 %

61 jaar

18 %

16,5 %

62, 63 of 64 jaar

16,5 %

16,5 %

65 jaar

10 %*

10 %*

* op voorwaarde dat de werknemer actief gebleven is tot de wettelijke pensioenleeftijd, anders 16,5 %.

De winstdeelnames worden niet belast. Wel worden er de Riziv-bijdrage en de solidariteitsbijdrage van afgehouden.

Een groepsverzekering wordt meestal afgesloten met een gewaarborgd rendement (tak 21), eventueel aangevuld met een winstdeelname. Uw groepsverzekering biedt dan een rendement dat gegarandeerd wordt door de verzekeraar. Er kan ook gekozen worden om de eventuele winstdeelname in beleggingsfondsen (tak 23) te beleggen.

Daarnaast legt de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) aan u als werkgever de verplichting op bepaalde rendementsgaranties te bieden aan uw werknemers. Momenteel bedragen deze garanties:

 • 3,25 % op de werkgeversbijdragen na aftrek van kosten en risicopremies ter dekking van de risicowaarborgen
 • 3,75 % op de werknemersbijdragen

Concreet betekent dit dat, als uw groepsverzekering een rendement biedt dat lager ligt dan de wettelijk opgelegde rendementsgaranties, u als werkgever mogelijk moet bijpassen.

Wenst u meer informatie betreffende onze verzekeringen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor Zakenkantoor Blyaert?

De gezichten achter Zakenkantoor Blyaert.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Over ons